Reformen er forankret i Regjeringens politiske plattform av 14. januar 2018 (Jeløya-plattformen).

Rusreformutvalget skal avgi sin utredning til Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet innen 31. desember 2019.