Invitasjon til Konferanse om barn og unge i Rusreformen – Oslo 27 mai 2019

Oslo kongressenter – Folkets hus, Youngs gate 21

Rusreformutvalget arrangerer en konferanse der barn og unge er tema. Hensikten med konferansen er å adresse uroen og bekymringene mange har når det handler om mulige konsekvenser av rusreformen overfor barn og unge. Vi ønsker se på om denne uroen har noe forskningsmessig belegg og samtidig se på hva samfunnet bør og kan gjøre for forebygge uheldige konsekvenser reformen kan ha, for eksempel når det kommer til holdninger og bruk av illegale rusmidler.

Foreløpig program (bekreftede forelesere)

Åpning ved helseminister Bent Høie.

  • Normalisering av narkotikabruk blant ungdom – Hvor viktig er lovgiving og straff?

Willy Pedersen, professor/sosiolog, UiO

  • Sender en rusreform farlige signaler til ungdom – Vil bruken øke og hva blir i så fall konsekvensene?

Ole Røgeberg, seniorforsker/samfunnsøkonom, Frischsenteret

  • Ungdomstiltak ved illegal rusbruk i skjæringsfeltet mellom strafferettspleie, barnevern og psykisk helsevern, ungdomsoppfølging og ungdomsstraff

Ingunn Fornes, postdoktor/jurist, UiB

  • Hva vet vi om tiltak som virker i arbeidet med ungdom?

Terje Ogden, (dr. philos) seniorforsker ved Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og
Unge (NUBU) og professor II ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

  • Hva vet vi om ungdom i risikosonen for rusbruk og rusproblematikk? Aktuelle forebyggende innsatser

Ove Heradstveit, Psykologspesialist og forsker RKBU Vest

Paneldebatt

  • Representanter fra ungdomsorganisasjoner mfl.

Påmeldingslenke vil legges ut her

 

Invitasjon til høringsmøter

Høringsmøter vil bli avholdt på følgende datoer og steder:

13. november 2018 – Oslo

Sted: Velferdsetatens Kurs- og kompetansesenter, Storgaten 51

Fulltegnet

9. januar 2019 – Stavanger

Påmelding innen: 21. desember 2018

Sted: Statens hus, Lagårdsveien 44, Stavanger

14. februar 2019 – Bergen

Påmelding innen: 15. januar 2019

Sted: Bergen kommune, Kaigaten 4, 1 et. (Rom 134 Ytrebygda)

13. mars 2019 – Trondheim

Påmelding innen: 28. februar 2019

Sted: Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital (Nidaros i bygg B)

10. april 2019 – Tromsø

Påmelding innen: 31. mars

Sted:

Nærmere informasjon om sted for de øvrige høringsmøtene vil fortløpende legges ut på denne siden.

Det er utvalgets mandat som er utgangspunktet for høringsmøtet, men du velger selv hvilke forhold eller problemstillinger ved rusreformen du ønsker å gi innspill til. Det understrekes at utvalget ikke har anledning til å motta innspill som omfatter sensitive personopplysninger.

Praktisk informasjon

Påmelding til høringsmøte gjøres via kontaktskjema på denne nettsiden

Husk å oppgi på hvilket møte du ønsker å gi ditt innspill.  

Ved påmeldingen vil du få tildelt et tidspunkt mellom kl. 10.00 og 18.00 for når innlegget skal holdes. Det vil ikke være anledning til å overvære høringsmøtet utover eget innlegg, og vi ber om at den som skal holde innlegg møter minst 15 minutter før innlegget skal holdes.

Det gis anledning til inntil 10 minutters muntlig innlegg. Rusreformutvalget ønsker at innlegget også avgis skriftlig, men dette er ikke et krav for å holde innlegg på høringsmøte.

Uavhengig av deltagelse på høringsmøtene er det anledning til å avgi skriftlige innspill til utvalget.

Innspill kan sendes via innspillskjema på denne nettsiden, eller til Rusreformutvalget, Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.