Utvalgsmøter med dagsorden 2019

Dagsorden utvalgsmøte 07. og 08. november 2019

1. Godkjenning av referat fra utvalgsmøtet 17. og 18. oktober 2019 (vedlegg1).
2. Orientering om sekretariatets arbeid.
3. Gjennomgang av tekstutkast:

 • Kapittel 15. Samfunnets reaksjon på bruk av narkotika (vedlegg 2).
 • Kapittel 16. Forankring og innretning av ny modell (vedlegg 3).
 • Kapittel 14. Avdekking (vedlegg 4).
 • Kapittel 12. Hensyn for og i mot avkriminalisering (Vedlegg 5).
 • Kapittel 17. Evaluering av rusreformen (vedlegg 6).
 • Kapittel 1. Utvalgets oppnevning mandat og arbeid (vedlegg 7).

4. Planlegging av ferdigstilling.
5. Eventuelt

Dagsorden utvalgsmøte 17. og 18. oktober 2019

1. Godkjenning av referat fra utvalgsmøtet 25 og 26. september 2019 (vedlegg1).
2. Orientering om sekretariatets arbeid.
3. Gjennomgang av tekstutkast:

 • Kapittel 1. Utvalgets oppnevning, mandat og arbeid (vedlegg 2).
 • Kapittel 12. Strafferettslige reaksjoner og kunnskap om deres virkning (vedlegg 3, ettersendes).
 • Kapittel 18. Evaluering av rusreformen (vedlegg 4).

4. Diskusjon av ulike gjenstående problemstillinger, herunder fastsettelse av
terskelverdier og ulike brukergrupper.
5. Planlegging av det videre arbeidet.
6. Eventuelt.

Dagsorden utvalgsmøte 25. og 26. september 2019

Leder av Tvangslovutvalget, professor Bjørn Henning Østenstad (UiB) informerer om problemstillinger av særlig interesse for Rusreformutvalgets arbeid i NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten.

1. Godkjenning av referat fra utvalgsmøtet 21 og 22. august 2019 (vedlegg1).
2. Orientering om sekretariatets arbeid.
3. Gjennomgang av tekstutkast:

 • Kapittel 3. Hovedlinjer i norsk narkotikapolitikk (vedlegg 2).
 • Kapittel 5. Forebyggende tiltak og oppfølging utenfor straffesak (vedlegg 3).
 • Kapittel 13. Bør bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk avkriminaliseres? (vedlegg 4).
 • Kapittel 14. Anvendelsesområdet for utvalgets foreslåtte modell (vedlegg 5).
 • Kapittel 17. Innretning og forankring av en ny modell med videre (vedlegg 6).

4. Planlegging av videre arbeid.
5. Eventuelt.

Dagsorden utvalgsmøte 22 og 23. august 2019

 1. Godkjenning av referat fra utvalgsmøte 20. juni (vedlegg 1).
 2.  Gjennomgang av tekstutkast:
 • kapittel 6. Tjenestetilbud til personer med rusproblematikk (vedlegg 2).
 • kapittel 8. Internasjonale anbefalinger om ruspolitikk og tjenestetilbud (vedlegg 3).
 • Kapittel 9. Straffebud mot narkotikalovbrudd (vedlegg 4).
 • Kapittel 11. Straffeprosessuelle tvangsmidler i narkotikasaker (vedlegg 5).

4. Planlegging av videre arbeid
5. Eventuelt

Dagsorden utvalgsmøte 20. juni 2019

 1. Godkjenning av referat fra utvalgsmøte 28. mai (vedlegg 1)
 2. Orientering om sekretariatets arbeid
 3.  Gjennomgang av tekstutkast:
 • Kapittel 16. Reaksjoner på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk (vedlegg 3 fra 28. mai).
 • Kapittel 10. Folkerettslige forpliktelser knyttet til regulering av narkotika mv. (vedlegg 2).
 • Kapittel 15. Avdekking og inntak i reaksjonsmodellen (vedlegg 3).

4.  Planlegging av videre arbeid
5.  Eventuelt

Dagsorden utvalgsmøte 28. mai. 2019

 1. Godkjenning av referat fra utvalgsmøte 11. april (vedlegg 1).
 2. Orientering om sekretariatets arbeid.
 3. Gjennomgang av tekstutkast:
 • Kapittel 7. Erfaringer fra liberalisering av narkotikapolitikken i andre land (vedlegg 2).
 • Kapittel 16. Reaksjoner på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk  (vedlegg 3).

4. Diskusjon av notat til utvalget fra utvalgsmedlem Rune R. Swahn vedrørende   utredningsinstruksen og forholdet til mandat og utredningsarbeidet (vedlegg 4).

Dagsorden utvalgsmøte 11. april 2019

 1. Godkjenning av referat fra utvalgsmøtet 14 mars. 2019 (vedlegg 1).
 2. Orientering om sekretariatets arbeid herunder:
 • deltagelse ved CND mm. i Wien 18-22. mars.
 • studietur Danmark 25 – 26 mars (sekretariatet).
 • konferanse om barn og unge i rusreformen
 • Gjennomgang av hovedlinjer i argumentasjon for rusreformen – revidert utkast forsetter fra forrige møte (vedlegg 2).

3. Fremlegg av hovedlinjer fra svar på utredningsoppdraget til Politidirektoratet ved
utvalgsmedlem Rune Solberg Swahn
4. Drøfting av behov for ekstern kartlegging av kostnader under dagens regulering av
illegale rusmidler.
5. Planlegging av videre arbeid herunder:

 • Tentativ plan for utvalgets behandling av NOUens kapitler

7. Eventuelt.

Dagsorden utvalgsmøte 14. mars 2019

 1. Godkjenning av referat fra utvalgsmøtet 15. februar 2019 (vedlegg 1).
 2. Orientering om sekretariatets arbeid.
 3. Gjennomgang av hovedlinjer i argumentasjon for rusreformen (vedlegg 2).
 4. Planlegging av videre arbeid.
 5. Eventuelt.

Dagsorden utvalgsmøte 15. februar 2019

 1. Professor Jørn Jacobsen (strafferett) innleder om straff, rus og sosial rettferdighet: grunnlagstenkning om overgang fra strafferettslig til helserettslig tilnærming til bruk av illegale rusmidler
 2.  Forsker John Reidar Nilsen (politirett, tidligere visepolitimester i Vest politidistrikt)   innleder om politiets oppgaver på rusfeltet før og etter rusreformen: lovgrunnlag, forebyggende arbeid, oppgavefordeling og grensegang mellom politi, barnevern og helsetjeneste
 3. Professor og dekan Karl Harald Søvig (helse- og sosialrett) innleder om forholdet mellom tvang og samtykkebasert helsehjelp på rusfeltet
 4. Godkjenning av referat fra utvalgsmøtet 10. januar 2019 (vedlegg 1)
 5. Orientering om sekretariatets arbeid
 6. Diskusjon om:
 • Hvilke virkemidler av inngripende karakter bør inngå i en ny modell?
 • Organisatorisk forankring av modellen, innhold og kompetanse

Tema diskuteres i lys av studieturen til Portugal, vedlagte notat om
Straffeprosessuelle tvangsmidler i narkotikasaker (vedlegg 2) samt allerede utsendte
notater, som:

 • diskusjonsnotat om en integrert modell for samfunnets respons på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk
 • arbeidsutkast til lov om rusreform og kommunens tiltak ved bruk og besittelse av narkotika
 • arbeidsutkast til lov om nemnder for narkotikasaker (narkotikanemndloven)
 • forslag til lovendringer for å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika

Gjennomgang av:

 • Utkast til program for konferanse om barn og unge (vedlegg 3)

7. Planlegging av videre arbeid
8. Eventuelt

Dagsorden utvalgsmøte 10. januar 2019

 1. Godkjenning av referat fra utvalgsmøtet 19. desember 2018 (vedlegg 1)
 2. Orientering om sekretariatets arbeid
 3. Håvard Berge, Kriminalitetsforebyggende team, Kristiansand kommune, og Grete Pedersen, leder forebyggende seksjon Agder politidistrikt, innleder om sitt system og praksis rundt bruk av ungdomskontrakt (ca. kl 13.00)
 4. Gjennomgang av diskusjonsnotater fra forrige utvalgsmøte
 • diskusjonsnotat om en integrert modell for samfunnets respons på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk (vedlegg 2)
 • spørsmål om lovstruktur (vedlegg 3)
 • arbeidsutkast til lov om rusreform og kommunens tiltak ved bruk og besittelse av narkotika (vedlegg 4)
 • arbeidsutkast til lov om nemnder for narkotikasaker (narkotikanemndloven) (vedlegg 5)
 • forslag til lovendringer for å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika (vedlegg 6)

5. Planlegging av videre arbeid
6. Eventuelt

Utvalgsmøter med dagsorden 2018

Dagsorden utvalgsmøte 19. desember 2018

 1. Ole Røgeberg seniorforsker/nestleder ved Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning innleder om “Verdier, oppfatninger og virkemidler i ruspolitikken
 2. Besøk av Helseminister Bent Høie (ca. kl.13.00)
 3. Godkjenning av referat fra utvalgsmøtet 14. november 2018 (vedlegg 1)
 4. Orientering om sekretariatets arbeid, herunder:
 • sekretariatets deltagelse på konferansen “New Frontiers in Drug Decriminalization” i New York 26.–28. november 2018 (vedlegg 2)
 • andre møter og seminarer mv.
 • kommende hørings- og utvalgsmøte i Stavanger
 • dato for konferanse om barn og unge

5. Gjennomgang av diskusjonsnotater fra forrige utvalgsmøte samt utkast til disposisjon for Rusreformutvalgets rapport (vedlegg 3)
6. Planlegging av videre arbeid
7. Eventuelt

Dagsorden utvalgsmøte 14. november 2018

 1. Godkjenning av referat fra utvalgsmøtet 25. oktober 2018
 2. Orientering om sekretariatets arbeid
 3. Oppsummering og diskusjon etter første høringsmøte, avholdt 13. november 2018
 4. Linn Gjersing, forsker, Folkehelseinstituttet, innleder om: hva vil avkriminalisering si for de “tunge” brukerne?
 5. Thomas Anton Sandøy, forsker, Folkehelseinstituttet, innleder om: ungdom i alternative straffereaksjonsspor
 6. Gjennomgang av diskusjonsnotater (vedlegg 2–4)
 7. Planlegging av videre arbeid
 8. Eventuelt

Dagsorden utvalgsmøte 25. oktober 2018

 1. Avdelingsdirektør Anne-Line Bretteville Jensen, Folkehelseinstituttet innleder om: narkotikabruk i Norge – omfang, forbruk, marked og aktører samt om narkotikabrukere i og utenfor behandling
 2. Godkjenning av referat fra utvalgsmøte 20. september 2018
 3. Orientering om arbeidet i sekretariatet mv.
 • Studietur sekretariatet New York
 • studietur til Portugal
 • studieturer til andre land (bl.a. etter anbefalinger fra EMCDDA)
 • invitasjoner til innspill
 • høringsmøter
 • konferanse

4. Fastsettelse av møteplan mv. for 2019, herunder forslag til innledere til kommende utvalgsmøte
5. Gjennomgang av utkast til utredningsoppdrag til Politidirektoratet og riksadvokaten
6. Gjennomgang av mandat oversatt til engelsk
7. Planlegging av videre arbeid
8. Eventuelt

Dagsorden utvalgsmøte 20. september 2018

 1. Godkjenning av referat fra møtet 22. august 2018.
 2. Orientering om arbeidet i sekretariatet mv.
 3. Behandling av diskusjonsnotater:
 • gjenstående diskusjonsnotater fra møtet 22. august 2018
 • vedlagte diskusjonsnotat om politiets rolle

4. Gjennomgang av utvalgets mandat
5. Planlegging av det videre arbeid
6. Eventuelt

Dagsorden utvalgsmøte 22. august 2018

 1. Praktiske og administrative spørsmål, herunder
 • Prosedyre for godkjenning og offentliggjøring av referater fra utvalgsmøtene
 •  Orientering om status for sekretariatet
 • Orientering om utvalgets hjemmeside

2. Godkjenning av referat forrige møte
3. Behandling av diskusjonsnotater (vedlegg 1 til 7)
4. Eventuelt

 Dagsorden utvalgsmøte 21. juni 2018

 1. Møtestart og presentasjon av sekretariatet og utvalgsmedlemmene
 2. Praktiske og administrative spørsmål, herunder
 • Budsjett
 • Møtefrekvens og møtedatoer
 • Studieturer; destinasjoner og tidspunkt
 • Kontakt med interessenter; allerede mottatte henvendelser, aktuelle aktører, kontaktform og tidspunkt
 • Rutiner for bestilling av reiser og innsendelse av krav om møte- og reisegodtgjørelse

3. Gjennomgang av utvalgets mandat og planlegging av videre arbeid
4. Eventuelt

Innspillsmøter og studiebesøk med videre i 2018 

13. november – Innspillsmøte i Oslo
26 – 28. november –  Konferanse i New York (utvalgsleder og sekretariat):

 • “New Frontiers in Drug Decriminalization” Open Society  Foundations og Drug Policy
  Alliance

Innspillsmøter og studiebesøk med videre i 2019

09. januar – Innspillsmøte i Stavanger
28. januar – Møte med Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (sekretariatet)
31. januar – Møter med tiltak i Oslo kommune (sekretariatet):

 • Prindsen mottakssenter
 • Brukerrommet
 • Uteseksjonen
 • Lavterskel substitusjonsbehandling (LASSO)
 • Ungdom og Rus ved Legevakten

03-08. februar – Studietur til Portugal. Utvalget gjennomførte møter med:

 • General-Directorate for Intervention on Addictive Behaviours and Dependencies
  (SICAD)
 • Lisbon Drug Addiction Dissuasion Commission (CDT)
 • Public Security Police Division of criminal investigation, (PSP)
 • Mobile Low Threshold Methadone Program – Aires do Pinhal – Non
  Governmental Organization for Social Inclusion
 • Centre of Integrated Responses (CRI)
 • The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
 • Faculty of Psychology and Education Sciences of University of Porto (FPCEUP)
  Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES) – Non Governmental Organization dedicated to community Development
 • National Association of people who use drugs (CASO)
 • Detoxification Unit (UDN), specialized centre for treatment of deprivation syndrome in
  patients dependent on licit and illicit psychoactive substances
 • PIAC, Unit, which provides a community, support service within the scope of indicated
  prevention and early intervention on the use of licit and illicit substances and other
  risk behaviours. Targets children and young people between 4 and 26 years of age.

13. februar – Møter med tiltak i Bergen kommune (sekretariatet):

 • Strax-huset
 • Senter for Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND-senter)

14. februar – Innspillsmøte i Bergen
14.  februar -Tre grunner til å avkriminalisere narkotika, foredrag av  David C. Vogt,
førstelektor i filosofi UiB.
14. februar – Møte med Bergen kommune, ved Marit Grung
18. februar – Møte i sentrumssamarbeidet i Oslo kommune (sekretariatet)
13. mars – Innspillsmøte i Trondheim

 • Presentasjon av prosjektet “LIK PRAKSIS” – om organisering av Ruskontrakter i Trøndelag ved prosjektleder Johnny Beckström, Konfliktrådet
 • Presentasjon av rusbehandlingstilbudet ved St Olavs Hospital HF, ved avdelingsleder Unni Korshavn

18-22. mars – Deltagelse ved “The sixty-second session of the CND,” Wien. (sekretariat og ett utvalgsmedlem) Det ble avhold bilaterale møter med:

18. mars – Sveriges delegasjon
19. mars – New Zealands delegasjon
20. mars – Drug Policy Alliance
20. mars – Irlands delegasjon
20. mars – Drug Policy Futures (inkl. deltagere fra IOGT, EURAD og Green Crescent)
21. mars – Danmarks delegasjon
21. mars – International Drug policy Consortium og Vienna NGO Committee on Drugs
21. mars – Finlands delegasjon
22. mars – Gesundheit Österreich GmbH

25-26. mars – Studiebesøk Danmark (sekretariatet)

Det ble avlagt besøk  ved:

 • Stofintagelsesrummet H17
 • Mændenes Hjem
 • Stofintagelsesrummet Skyen

Det ble avholdt møter med:

 • Politikommissær Thomas Ahlburd, seksjonsleder, Nærpoliti i Indre by – om polititets gatearbeid
 • Forskerne Esben Houborg (Aarhus universitet, Danmark), Bjørn Johnson og Torkel Richter (Malmø universitet, Sverige) – om dansk og svensk ruspolitikk
 • Gadejuristen ved Nanna Gotfredsen

08. april – Deltagelse ved Dialogseminar om åpne russcener i Oslo kommune
(sekretariatet)

10. april – Innspillsmøte i Tromsø

10. april – Utvalget avla besøk ved:

 • Kafé 103, et lavterskeltilbud i Tromsø kommune.

27. mai – Rusreformutvalgets konferanse om barn og unge i rusreformen, Oslo

19. desember – Overrekkelse av NOU 2019: 26 Rusreform – fra straff til hjelp, til Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet ved helseminister Bent Høie, Oslo.

Fremleggelse av Rusreformutvalgets utredning