Møter avholdt 2018 

 • 21. juni – Oslo
 • 22. august – Oslo
 • 20. september – Oslo
 • 25. oktober – Oslo
 • 13. november – Høringsmøte i Oslo
 • 26-28. november – Konferanse «New Frontiers in Drug Decriminalization» arrangert av Open Society Foundations og Drug Policy Alliance, New York
 • 14. november – Oslo
 • 19. desember – Oslo

Møteplan 2019 – oppdateres fortløpende

 •  9. januar – Høringsmøte i Stavanger
 • 10 januar – Oslo
 • 4-8 februar – Studietur Portugal
 • 14. februar – Høringsmøte i  Bergen
 • 15. februar – Bergen
 • 13. mars – Høringsmøte i Trondheim
 • 14. mars – Trondheim
 • 10 april – Høringsmøte Tromsø
 • 11. april – Tromsø
 • 27. mai – Konferanse om barn og unge i rusreformen (tentativt)
 • 28. mai – Oslo
 • 22-23. august – Oslo
 • 17-18. oktober – Oslo
 •  8. november – Oslo

Dagsorden utvalgsmøte 19. desember 2018

 1. Ole Røgeberg seniorforsker/nestleder ved Stiftelsen Frischsenteret for                   samfunnsøkonomisk forskning innleder om «Verdier, oppfatninger og virkemidler i ruspolitikken

2.  Besøk av Helseminister Bent Høie (ca. kl.13.00)

3.  Godkjenning av referat fra utvalgsmøtet 14. november 2018 (vedlegg 1)

4.  Orientering om sekretariatets arbeid, herunder:

 • sekretariatets deltagelse på konferansen «New Frontiers in Drug Decriminalization» i New York 26.–28. november 2018 (vedlegg 2)
 • andre møter og seminarer mv.
 • kommende hørings- og utvalgsmøte i Stavanger
 • dato for konferanse om barn og unge

5. Gjennomgang av diskusjonsnotater fra forrige utvalgsmøte samt utkast til disposisjon   for Rusreformutvalgets rapport (vedlegg 3)

6. Planlegging av videre arbeid

7. Eventuelt

Dagsorden utvalgsmøte 14. november 2018

 1. Godkjenning av referat fra utvalgsmøtet 25. oktober 2018

2. Orientering om sekretariatets arbeid

3. Oppsummering og diskusjon etter første høringsmøte, avholdt 13. november 2018

4. Linn Gjersing, forsker, Folkehelseinstituttet, innleder om temaet

«Hva vil avkriminalisering si for de «tunge» brukerne?»

5. Thomas Anton Sandøy, forsker, Folkehelseinstituttet, innleder om temaet

«Ungdom i alternative straffereaksjonsspor

6. Gjennomgang av diskusjonsnotater (vedlegg 2–4)

7. Planlegging av videre arbeid

8. Eventuelt

 

Dagsorden utvalgsmøte 25. oktober 2018

 1. Avdelingsdirektør Anne-Line Bretteville Jensen, Folkehelseinstituttet innleder om

– Narkotikabruk i Norge – omfang, forbruk, marked og aktører

– Narkotikabrukere i og utenfor behandling

2. Godkjenning av referat fra utvalgsmøte 20. september 2018

 1. Orientering om arbeidet i sekretariatet mv.
 • Studietur sekretariatet New York
 • studietur til Portugal
 • studieturer til andre land (bl.a. etter anbefalinger fra EMCDDA)
 • invitasjoner til innspill
 • høringsmøter
 • konferanse

4. Fastsettelse av møteplan mv. for 2019, herunder forslag til innledere til kommende

utvalgsmøte

5. Gjennomgang av utkast til utredningsoppdrag til Politidirektoratet og riksadvokaten

6. Gjennomgang av mandat oversatt til engelsk

7. Planlegging av videre arbeid

8. Eventuelt

 

Dagsorden utvalgsmøte 20. september 2018

1. Godkjenning av referat fra møtet 22. august 2018.

2. Orientering om arbeidet i sekretariatet mv.

3. Behandling av diskusjonsnotater

 • gjenstående diskusjonsnotater fra møtet 22. august 2018
 •  vedlagte diskusjonsnotat om politiets rolle

3. Gjennomgang av utvalgets mandat og planlegging av videre arbeid

4. Planlegging av det videre arbeid

5. Eventuelt

Dagsorden utvalgsmøte 22. august 2018

1. Praktiske og administrative spørsmål, herunder

 • Prosedyre for godkjenning og offentliggjøring av referater fra utvalgsmøtene
 • Orientering om status for sekretariatet
 • Orientering om utvalgets hjemmeside

2. Godkjenning av referat forrige møte

3. Behandling av diskusjonsnotater (vedlegg 1 til 7)

4. Eventuelt

Dagsorden utvalgsmøte 21. juni 2018

1. Møtestart og presentasjon av sekretariatet og utvalgsmedlemmene

2. Praktiske og administrative spørsmål, herunder

 • Budsjett
 • Møtefrekvens og møtedatoer
 • Studieturer; destinasjoner og tidspunkt
 • Kontakt med interessenter; allerede mottatte henvendelser, aktuelle aktører, kontaktform og tidspunkt
 • Rutiner for bestilling av reiser og innsendelse av krav om møte- og reisegodtgjørelse

3. Gjennomgang av utvalgets mandat og planlegging av videre arbeid

4. Eventuelt